TLH Polska logo

Przyłęki, ul. Biznesowa 11
86-005 Białe Błota
tel. +48 52 381 01 27, fax +48 52 381 04 31
Kadry: tel. +48 52 381 01 27 w. 15
e-mail: office@tlhpolska.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) informujemy, iż od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez TLH Polska Sp. z o.o. (Spółka) z siedzibą w Przyłęki Pani/Pana danych osobowych.
W związku z tym, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TLH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przyłęki, adres: ul. Biznesowa 11, 86-005 Białe Błota, dane kontaktowe: numer telefonu: (52) 381 01 27, e-mail: office@tlhpolska.pl
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) zawarcia i realizowania współpracy ze Spółką,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
c) realizacji i na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami;
d) wysyłki informacji marketingowych, promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę, dokonywania statystyki i analizy działalności Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawniony na podstawie przepisów prawa.
5. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Spółki, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
· przenoszenia danych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego,
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez Administratora w związku z zakończeniem współpracy i upływem okresu przedawnienia wynikających z niej roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej wycofania.


Copyright© by TLH Polska Spółka z o.o.

.